Obchodní podmínky

společnosti AYLA s.r.o.
se sídlem Sadová 1746/16, 35002 Cheb, IČ: 26370638, DIČ: CZ26370638,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C., vložka 15951
(dále jen „Obchodní podmínky“)

I. Všeobecné

 1. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost AYLA s.r.o. se sídlem Sadová 1746/16, 35002 Cheb, IČ 26370638, DIČ CZ26370638, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C., vložka 15951 (dále jen jako „prodávající“) a třetí osoby jako kupujícího (zákazník, spotřebitel), (dále jen jako „kupující“).
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou „kupující spotřebitel“, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb., v platném znění). Je-li smluvní stranou „kupující podnikatel“, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, tj. zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění.
 3. Do sortimentu prodávajícího, který prodává, náleží tyto níže uvedené produkty: lázeňské oplatky, bylinné sirupy, bylinné likéry, med, Hořické trubičky a sušenky, čokoládové výrobky suvenýrového charakteru, slané tyčinky, vína tichá a perlivá, káva zrnková a mletá a doplňkový sortiment, jako jsou tašky a drobné porcelánové výrobky (vše dále jen jako „zboží“).
 4. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku kupujícího v případě, že kupující v minulosti nedodržel kupní smlouvu nebo Obchodní podmínky.

II. Kupní smlouva

 1. Kupní smlouva – resp. objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena v okamžiku doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou a od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a Obchodními podmínkami.
 2. Kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu zboží v plné výši. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že zboží není skladem a termín jeho dostupnosti není známý nebo je delší než dva týdny.
 3. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět prodávajícím na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.
 4. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či ochranných známek prodávajícího nebo dalších firem.
 5. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma (se 100% slevou), nelze uplatňovat jakákoliv práva anebo nároky spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

III. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo doplněním; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

IV. Právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy

 1. Odstoupení od smlouvy kupujícího spotřebitele dle Občanského zákoníku
  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku, v platném znění, právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě je kupující povinen doručit písemné oznámení o odstoupení prodávajícímu a je povinen uvést, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz – kupní ceny. Peníze je možné vrátit po předchozí dohodě s prodávajícím též v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Jiráskova 19/13, 35101 Františkovy Lázně. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno kupujícím prodávajícímu nejpozději poslední den 14denní lhůty uvedené shora. Toto shora uvedené ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě využití práva kupujícím na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží musí kupující prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal.
 2. Odstoupení od smlouvy kupujícího podnikatele dle Obchodního zákoníku
  1. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení kupní smlouvy vyjma ustanovení § 345 odst. 2 Obchodního zákoníku, v platném znění.
  2. V případě, že prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s kupujícím podnikatelem, je kupující podnikatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy toto odstoupení musí být písemné, musí být doručeno prodávajícímu a kupující podnikatel je povinen uvést, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz – kupní ceny. Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku prodlení prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu kupujícího.
  3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v důsledku opakovaného neposkytnutí součinnosti kupujícího podnikatele při doručování zboží (má se za to, že opakovaným neposkytnutím součinnosti kupujícího při doručování zboží je marný pokus Prodávajícího zboží 3× odeslat, resp. doručit kupujícímu podnikateli), kdy v tomto případě není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.
 3. Odstoupení od smlouvy všeobecně
  1. Prodávající může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:
   1. dodání zboží se stane nemožným, dále
   2. prodávající po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti,
   3. zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.
  2. Prodávající i kupující jsou dále oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která jim nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí je válka, živelné pohromy, vnitřní nepokoje, poruchy provozu, nedostatek energie nebo surovin, stávka, propouštění, dopravní poruchy.
  3. Prodávající i kupující jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v případě poškození zboží přepravcem, dle článku IX, odst. 2 těchto Obchodních podmínek.
  4. O odstoupení od smlouvy je odstupující smluvní strana povinna druhou smluvní stranu neprodleně informovat.

V. Omezení prodeje

 1. Prodej alkoholických nápojů je možný pouze osobám ve věku minimálně 18 let. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je ve věku minimálně 18 let.
 2. Prodávající není distributorem lihovin ve smyslu Zákona č. 353/2003 Sb. o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. Alkoholické nápoje s obsahem alkoholu 20 % a vyšším jsou z toho důvodu prodávány pouze v režimu maloobchodního prodeje. Kupující, jehož objednávka obsahuje nápoje s obsahem alkoholu 20 % a více je vždy chápán jako kupující spotřebitel, nikoliv kupující podnikatel.

VI. Platební podmínky

 1. Platba Zboží je možná v závislosti na výběru kupujícího. K dispozici jsou tyto níže uvedené možnosti:
  1. platba bezhotovostním převodem na účet prodávajícího a­nebo,
  2. platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od kupujícího přepravce).
 2. Zboží zůstává do jeho úplného zaplacení výlučným majetkem prodávajícího.

VII. Ceny zboží

 1. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny zboží bez předchozího upozornění. Ceny zboží uváděné na webových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky kupujícím. Aktuální cena je platná pouze v okamžiku realizace objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.
 2. Všechny ceny uváděné na internetových stránkách obchodu jsou zobrazovány včetně DPH.
 3. Prodávající je plátcem DPH.
 4. Ceny zboží nezahrnují ceny za dodání zboží. Ceny za doručení / dodání zboží jsou uvedeny v Dodacích podmínkách v článku VIII. Obchodních podmínek.

VIII. Dodací podmínky a doba dodání zboží

 1. Obvyklá doba dodání zboží činí 4 pracovní dny.
 2. Při objednání zboží, které není skladem, je zboží expedováno nejdéle 21. den ode dne objednání. Pokud prodávající nebude schopen dodržet tento termín, dohodne se telefonicky nebo e-mailem s kupujícím na nejbližším termínu dodání zboží tak, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřízení objednávky.
 3. Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.
 4. Zboží je možno dodat Českou poštou (nebo Deutsche Post do Německa) a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Cena přepravného každé jedné objednávky (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím internetového obchodu je při zasílání po České republice:
  • jako Cenný balík České pošty 110 Kč s DPH
  • jako Balík na poštu České pošty 125 Kč s DPH
  • jako Balík do ruky České pošty 135 Kč s DPH
  • Jako balík Deutsche Post 8 Eur.
 5. Pokud cena za objednávku přesáhne 1600 Kč včetně DPH (nebo odpovídající hodnotu v Eur), pak je dopravné zdarma.
 6. Cena dobírky České pošty je 35 Kč. Cena dobírky Deutsche Post je 5 Eur.
 7. U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze v pracovní dny. Objednávky kupujícího založené v sobotu, neděli anebo ve státní svátek, budou zpracovány první následující pracovní den.
 8. Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým tak, aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Ochranné obaly užité pro přepravu Zboží jsou určeny k jednorázovému užití a jsou nevratné.
 9. V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím třetí osoby – přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která byla prodávajícímu způsobena.

IX. Záruky a reklamace Zboží

 1. Prodávající poskytuje na zboží záruční dobu, závisející na druhu zboží a datu jeho minimální trvanlivosti.
 2. Prodávající poskytuje záruku na bezvadné doručení zboží kupujícímu. V případě prokazatelného poškození zboží přepravcem má kupující nárok na dodání náhradního zboží nebo na částečné či úplné odstoupení od kupní smlouvy. Pokud prodávající nemá náhradní zboží skladem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Pokud má být škodná událost řešena dodáním náhradního zboží, prodávající odešle náhradní zboží kupujícímu až po oficiálním ohlášení škodné události přepravcem. Kupující bere na vědomí, že zpracování a ohlášení škodné události přepravcem může trvat určitou dobu, jejíž délku nemůže prodávající ovlivnit.
 3. V ostatním platí při reklamaci zboží platné právní předpisy České republiky.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
 2. Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a doručeným prodávajícímu. Podrobnosti týkající se této problematiky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího.
 3. Prodávající a kupující jsou povinni řešit veškeré spory, které vzniknou z jejich vztahu smírnou cestou. Nepodaří-li se spor vyřešit smírně, bude spor vyřešen soudní cestou dle platných právních předpisů.
 4. V případě doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím se za doručovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresa kupujícího uvedená v objednávce.
 5. Platné obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách prodávajícího a kupující je při koupi zboží na tyto upozorněn a seznámen. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.
 6. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího.
 7. Prodávající zasílá zboží pouze v rámci České republiky a Spolkové republiky Německo. Místem plnění DPH je vždy Česká republika. Do ostatních zemí lze zboží zasílat jen individuálně po předchozí domluvě prodávajícího a kupujícího.
 8. Neúčinnost jednotlivých ustanovení Obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako příští.